Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Projekt : Wdrożenie innowacyjnej metody wytwarzania nanokapsułek poprzez innowację procesową w firmie Nanoactiv
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach.
Nazwa Beneficjenta: Nanoactiv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 1537 500,00 zł
Wartość dofinansowania: 749 875,00 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl